Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

Komunikator SYSTEM SENSOR technologia w komunikacji

System Sensor to polski producent, komunikator służący do komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Komunikacja alternatywna, komunikator System Sensor jest refundowany przez PFRON oraz fundacje. 

mobile website software

PFRON

AKTYWNY SAMORZĄD 2019


Kto i jak może ubiegać się o dofinansowanie?


 

Komunikat PFRON z 31.01.2019 r.:

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku;

- Dokumenty do pobrania (na dole strony): DOC, Załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

***

 

– Kto i jak może ubiegać się o dofinansowanie?

- WAŻNE INFORMACJE I WSKAZÓWKI dla zainteresowanych dofinansowaniem na zakup lub uzupełnienie sprzętu elektronicznego lub jego elementów w tym:

- sprzętu komputerowego (typu: stacjonarny, laptop, tablet, smartfon);

- oprogramowanie;

- urządzeń peryferyjnych: drukarka, skaner, głośniki, klawiatura i mysz bezprzewodowe, urządzenie sterujące komputerem - komunikator „SYSTEM SENSOR”.

 

***

 

O dofinansowanie na powyższe można ubiegać się w ramach:

 

1) Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
);

 

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

 

- Maksymalne dofinansowanie w Zadaniu 1:

- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł;

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł;

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł;

- Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu/usługi;

- Dofinansowanie przysługuje po upływie pełnych 5 lat kalendarzowych!

 

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 

- Maksymalne dofinansowanie w Zadaniu 2:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

- istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, (w tym przypadku należy złożyć dodatkowy wniosek o takie zwiększenie);

 

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

- Maksymalne dofinansowanie w Zadaniu 3:

- 6.000 zł;

- Udział własny wnioskodawcy 30% ceny brutto zakupu/usługi;

 

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

- Maksymalne dofinansowanie w Zadaniu 4:

- 2.500 zł;

- Udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi;

 

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 

- Maksymalne dofinansowanie w Zadaniu 5:

- 1.500 zł;

- Udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi;

 

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie lub utrzymaniu sprawności technicznej (posiadanej) protezy kończyny, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego);

 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

UWAGA:

1) Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł (np. fundacje, stowarzyszenia, darowizny, itp.,), jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2) W przypadkach spornych (np. odmowa dofinansowania z powodu nieuznania celowości zakupu przedmiotu lub oprogramowania wskazanego we wniosku wymaganego z powodu związanego z dysfunkcją beneficjenta):

- par. 27, pkt 2) – „w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy”;

 

- par. 28. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

 

- pkt 2) „ w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

 

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności”;

 

- 31.    Zakres pojęć - ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:

- pkt 9) dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

 

- pkt 16) „kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (Obszar B) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji”;

 

- pkt 37) „sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się”;Składanie wniosków krok po kroku
Aktywny Samorząd 2019
Kierunki działań Aktywny Samorząd 2019

 

(opracowane Dariusz Peśla na podstawie: „Załącznika do uchwały nr 4/2019”)