Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

Komunikator SYSTEM SENSOR technologia w komunikacji

System Sensor to polski producent, komunikator służący do komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Komunikacja alternatywna, komunikator System Sensor jest refundowany przez PFRON oraz fundacje. 

PFRON

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku:

NAPISZ - ODPOWIEMY!

 

Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, lub/i jego elementów lub/i oprogramowania, oraz komunikatora SYSTEM SENSOR, w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, potrzebę taką mogą zgłosić podając swoje dane kontaktowe za pomocą formularza zgłoszeniowego. Skontaktujemy się ze zgłaszającym w celu omówienia i przygotowania wniosku!

 

UWAGA: Wszelkie dane osobowe przekazane administratorowi firmie "System Sensor Roman Biadała", podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przedmiotowego wniosku.


 

W celu ułatwienia kontaktu przygotuj następujące dokumenty i informacje:

 

1) Kto jest wnioskodawcą:

a) jeśli wnioskodawca występuje we własnym imieniu – podaje własne dane;

b) jeśli przedstawiciel/osoba posiadająca pełnomocnictwo notarialne lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej – podaje własne dane i dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo/opiekę;

 

2) Określ, jaki sprzęt, jego elementy lub oprogramowanie potrzebujesz;

 

3) Przygotuj dane personalne: dowód osobisty (seria, numer, data wydania, przez kogo wydany, PESEL, adres, nr telefonu, e-mail;

 

4) Przygotuj dane bankowe (nazwa banku i numer rachunku bankowego), na który zostaną przekazane środki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

5) Przygotuj informacje o wcześniejszym korzystaniu ze środków PFRON:

a) Czy Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego korzystał ze środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia złożenia wniosku), w tym poprzez PCPR lub MOPR?

b) Przedmiot dofinansowania, cel: nazwa programu/zadania, w ramach którego przyznana została pomoc,

c) Numer i data zawarcia umowy (także innych członków gospodarstwa domowego),

d) Kwota przyznana w zł, termin rozliczenia, kwota rozliczona (np. gdy wykorzystana była w części i pozostałe środki podlegały zwrotowi);

 

6) Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);

 

8) Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;

 

9) Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny;

 

UWAGA:

1) Zakres dokumentów i informacji może ulec zmianie zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Realizatora programu;

 

2) Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, nie uwzględnia się świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach pomocy społecznej, oraz świadczeń pielęgnacyjnych;

 

3) Wnioskodawca na żądanie Realizatora programu zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w jego gospodarstwie domowym;

 

4) W przypadku ujawnienia podania przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja, na postawie której przyznano środki finansowe PFRON może zostać anulowana, a wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu przekazanych przez Realizatora programu środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora programu;