Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

Komunikator SYSTEM SENSOR technologia w komunikacji

System Sensor to polski producent, komunikator służący do komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Komunikacja alternatywna, komunikator System Sensor jest refundowany przez PFRON oraz fundacje. 

mobile website software

PFRON

"Aktywny Samorząd 2019"

Składanie wniosków krok po kroku


Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach programu „Aktywny Samorząd” składa się do realizatora programu – samorządu powiatowego, za pośrednictwem właściwego dla miejsca zamieszkania np. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR).

- Termin przyjmowania wniosków: od początek kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.


Częstotliwość udzielania dofinansowania:

–     po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono wsparcia.

–    osoby z okresem krótszym od ostatniego wsparcia, nie mogą składać wniosków.


PFRON nie refunduje kosztów za już zakupiony sprzęt. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.


Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie realizatora programu „Aktywny Samorząd” - np. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR), lub na stronach internetowych PCPR/MOPR.


Można wnioskować o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania nabytego w ramach programu „Aktywny Samorząd” (MODUŁ I, Obszar B, Zadanie 2). Wniosek można złożyć jednocześnie z wnioskiem o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (MODUŁ I, Obszar B, Zadanie 2).Jak złożyć wniosek o dofinansowanie - krok po kroku:


Krok 1. Ustal jaki sprzęt elektroniczny lub jego elementy oraz oprogramowanie potrzebujesz w celu poprawy i ułatwienia Twojego funkcjonowania. Pamiętaj by wybrany sprzęt lub jego elementy miał uzasadnienie i związek z Twoją niepełnosprawnością. Inny będzie dla osób z dysfunkcjami kończyn górnych, inny dla osób niesłyszących, jeszcze inny dla osób niewidzących.


UWAGA: „Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;


Krok 2. Wybierz sprzedawcę/dostawcę sprzętu. Skontaktuj się z nim i przedstaw swoje oczekiwania, potrzeby i możliwości obsługi. Porozmawiaj o kosztach zakupu i transportu oferowanego sprzętu.


UWAGA: Wybierz sprawdzonego sprzedawcę/dostawcę lub producenta sprzętu działającego na rynku legalnie, prowadzącego działalność zarejestrowaną (np. sprawdź jego REGON). Unikaj sprzętu oferowanego przez przypadkowych i nieznanych sprzedawców działających często okazjonalnie zwłaszcza na popularnych aukcjach internetowych. W przypadku awarii lub złej jakości nabytego sprzętu w takim przypadku możesz mieć problem z wyegzekwowaniem reklamacji bądź zwrotu pieniędzy. Pamiętaj, by wybrany przez Ciebie sprzęt był dobrej jakości, miał zapewniony serwis, gwarancję, legalne oprogramowanie, aktualizację oprogramowania.


Krok 3. Po dokonaniu wyboru i zaakceptowaniu kosztów poproś sprzedawcę o wystawienie kosztorysu - „oferty cenowej” lub „faktury proforma” z ceną (wraz z VAT) - wymaganego przy składaniu wniosku. Musi zawierać dane kontaktowe sprzedawcy.


UWAGA: W przypadku sprzętu elektronicznego „Oferta cenowa” lub „faktura proforma” musi zawierać wykaz (specyfikację) wnioskowanego urządzenia, laptopa lub tabletu lub smartfona: np. typ, model, oraz oprogramowania (jeśli jest wymagane). W przypadku np. komputera stacjonarnego w specyfikacji należy wymienić wszystkie elementy zestawu np.: komputer (jednostka centralna) + peryferia: monitor, drukarka, skaner, klawiatura i mysz (np. bezprzewodowe), głośniki, kamera internetowa, słuchawki z/lub mikrofon, komunikator SYSTEM SENSOR, oprogramowanie – jeśli nie stanowi integralnej części urządzenia, itp.


Krok 4. Pobierz WNIOSEK (dla osoby niepełnosprawnej dorosłej lub nieletniej – rodzic/opiekun) na dofinansowanie w ramach „Aktywny Samorząd 2019” sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub oprogramowania: MODUŁ I, OBSZAR B, ZADANIE NR 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.


UWAGA: Udaj się do realizatora programu „Aktywny Samorząd” właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania np. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) lub pobierz druki na stronach internetowych powyższych placówek (jeśli zostały udostępnione).


Krok 5. Wypełnij WNIOSEK i jego załączniki wg wykazu umieszczonego we wniosku. Zwykle są to m.in.:

a) Wniosek o dofinansowanie,

b) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję,

c) Oświadczenie o wysokości dochodów,

d) Zgoda na przetwarzanie danych (RODO),

e) „Oferta cenowa” lub „faktura proforma”,

f) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

g) kopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

h) kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,

i) dowód osobisty do wglądu realizatora programu.


UWAGA: Do wypełnionego WNIOSKU dołącz kosztorys ze specyfikacją sprzętu i danymi kontaktowymi sprzedawcy w celu ewentualnej weryfikacji. Oświadczenie o wysokości dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję kończyn górnych lub inne wystawia lekarz specjalista lub lekarz specjalista pierwszego kontaktu („rodzinny”). Wszelkie pytania i wątpliwości wyjaśniaj u realizatora programu.


Krok 6. Złóż WNIOSEK o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami (w przypadku kopii oryginały przedstaw do wglądu przy składaniu wniosku) we właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania np. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR).


UWAGA: Oczekuj na odpowiedź lub wezwanie do uzupełnienia wniosku od realizatora programu PCPR/MOPR lub w przypadku pozytywnej weryfikacji i zakwalifikowania wniosku do realizacji w celu zawarcia/podpisania umowy dofinansowania.


Krok 7. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie powiadom o tym sprzedawcę/dostawcę sprzętu. Przedstaw mu otrzymaną od realizatora umowę z wyszczególnioną wysokością (kwotą) dofinansowania.


UWAGA: Sprzedawca przystąpi do realizacji Twojego zamówienia. Wystawia kartę gwarancyjną i fakturę VAT z numerem konta bankowego dla przelewu, zaznaczonym terminem płatności: 30 dni (płatność następuje zwykle w ciągu kilku dni) oraz formą płatności: przelew.


Krok 8. Oddajesz realizatorowi programu PCPR/MOPR fakturę VAT (z numerem konta sprzedawcy dla przelewu bankowego, terminem płatności: 30 dni i formą płatności: przelew) oraz kopię gwarancji (oryginał do wglądu realizatora). Realizator dokonuje (zwykle w ciągu kilku dni) przelewu środków potwierdzonych umową dofinansowania na konto sprzedawcy.


Krok 9. Odbierasz zakupiony sprzęt!


UWAGA: Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz uruchomienia/konfiguracji (jeśli tego wymaga) sprzętu zgodnego z przedstawioną we wniosku specyfikacją i kosztorysem. Realizator programu może przeprowadzić kontrolę zgodności dostarczonego sprzętu z przedstawioną specyfikacją w całym okresie obowiązywania umowy dofinansowania (okres podany w umowie).


Krok 10. Możesz wnioskować o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania nabytego w ramach programu „Aktywny Samorząd” (Obszar B, Zadanie 2).


UWAGA: Wniosek o dofinansowanie szkoleń najlepiej jest złożyć jednocześnie z wnioskiem o dofinansowanie kupna sprzętu elektronicznego. Kwoty takiego dofinansowania (2000 zł) w indywidualnych przypadkach można zwiększyć maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia (w tym przypadku należy złożyć dodatkowy wniosek o takie zwiększenie).(Dariusz Peśla)