Licencja

Klucz licencji zawiera nr PESEL osoby, na którą udzielona jest licencja na użytkowanie programu System Sensor Cam. Informowanie osób trzecich o wartości klucza licencji zawierającego nr PESEL spowoduje ujawnienie publicznie nr PESEL oraz innych danych osobowych.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU KOMUNIKATORA

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEMÓWIĄCYCH SYSTEM SENSOR CAM.

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika oprogramowania System Sensor Cam (zwana dalej "UMOWĄ LICENCYJNĄ") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „LICENCJOBIORCĄ”), autorem programu jest Roman Biadała właściciel firmy "System Sensor Roman Biadała" (zwanym dalej „LICENCJODAWCĄ”), której przedmiotem jest program komputerowy o nazwie System Sensor Cam (zwany dalej „OPROGRAMOWANIEM”).


UDZIELENIE LICENCJI

1. Licencja na użycie OPROGRAMOWANIA udzielana jest LICENCJOBIORCY odpłatnie na jeden miesiąc lub na jeden rok. Każda udzielona licencja jest przypisana do nr PESEL LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ ma prawo zainstalować i używać OPROGRAMOWANIE System Sensor Cam.

2. LICENCJOBIORCA nie może przekazać swoich praw wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ innej osobie fizycznej lub prawnej.

3. Odtwarzanie, dekompilacja lub deasemblacja OPROGRAMOWANIA są zabronione z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są dozwolone przez prawo i tylko w zakresie takiego zezwolenia. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji OPROGRAMOWNIA lub jego części składowych.

4. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone LICENCJOBIORCY na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla LICENCJODAWCY.


POMOC TECHNICZNA

1. LICENCJODAWCA nie zapewnia niniejszą umową pomocy technicznej.

2. LICENCJOBIORCA może skorzystać z pomocy technicznej udzielanej przez LICENCJODAWCĘ lub przez jego partnerów w zakresie i na zasadach przez nich ustalonych.

3. Każde dodatkowe lub nowe składniki OPROGRAMOWANIA przekazane w ramach pomocy technicznej LICENCJOBIORCY stanowią integralną część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

OGRANICZENIE RĘKOJMI (GWARANCJI)

1. Mimo że LICENCJODAWCA przetestował OPROGRAMOWANIE i sprawdził dokumentację do niego, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań LICENCJOBIORCY. W rezultacie LICENCJODAWCA udziela licencji na użytkowanie OPROGRAMOWANIA oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.

2. Niniejszą umową LICENCJODAWCA wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia OPROGRAMOWANIA, nawet jeśli LICENCJODAWCA zostanie zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. LICENCJODAWCA nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych danych.


INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. W przypadku, jeśli łącznie z OPROGRAMOWANIEM dostarczone zostaną inne programy, do których LICENCJODAWCA nie posiada autorskich praw majątkowych lub odpowiednich licencji, lecz mają prawo na mocy odrębnych postanowień je dystrybuować łącznie z OPROGRAMOWANIEM, LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do przestrzegania postanowień licencji na użytkowanie każdego z tych programów.

2. Klucz licencji zawiera nr PESEL osoby, na którą udzielona jest licencja na użytkowanie programu System Sensor Cam. Informowanie osób trzecich o wartości klucza licencji zawierającego nr PESEL spowoduje ujawnienie publicznie nr PESEL oraz innych danych osobowych.

3. System Sensor Cam nie służy do ratowania życia ludzkiego.

4. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.

website creator